Regulamin serwisu e-ksr.pl

Art. 1 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez e-ksr.pl na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń dotyczących rynku ruchomości i nieruchomości w Serwisie e-ksr.pl.
 2. Przedsiębiorcy działający w branży obrotu ruchomościami i nieruchomościami mogą korzystać z Serwisu e-ksr.pl także na odrębnych zasadach określanych w osobnych dokumentach.
 3. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu e-ksr.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
 4. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie serwisu e-ksr.pl.

Art. 2 Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

 1. firma BAAR GROUP, al. Ujazdowskie 24/39A , 00-478 Warszawa NIP: 6462732539, REGON: 241817220
  z którą Użytkownik może kontaktować się poprzez formularz dostępny na stronie https://www.e-ksr.pl/kontakt

 2. Serwis e-ksr.pl albo Serwis– internetowy serwis pod nazwą e-ksr.pl prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający, budowę dedykowanych Komornikom Sądowym serwisów internetowych oraz zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń dotyczących ruchomości oraz nieruchomości, dostępny w domenie internetowej eksr.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Operatora;

 3. Ogłoszenie – sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie lub obwieszczenie komornicze dotyczące sprzedaży ruchomości lub nieruchomości znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

 4. Użytkownik– Komornik Sądowy, podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto;

 5. Konto– przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny);

 6. Regulamin– niniejszy regulamin;

 7. Cennik —zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu e-ksr.pl zawarte w załączniku nr 1 do Regulaminu i stanowiące jego integralną część;

Art. 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia,  powinna w jasny sposób nawiązywać do jego przedmiotu i opisywać go w sposób dokładny, rzetelny, kompletny oraz niewprowadzający w błąd, w szczególności co do stanu prawnego i technicznego, parametrów związanych z ceną oraz lokalizacją przedmiotu Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.

 2. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Konta. Serwis utrwala przedmiotowe wiadomości w ramach Konta Użytkownika.

 3. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej nieruchomości. Ta sama nieruchomość w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia zamieszczonego przez danego Użytkownika. 

 4. Niedopuszczalne jest w ramach Ogłoszenia umieszczenie na zdjęciach przedstawiających nieruchomość jakichkolwiek treści, oznaczeń oraz innych informacji, w szczególności numerów telefonów i adresów stron www, jednocześnie Operator może umieścić na zdjęciach przedstawiających nieruchomość znak wodny zawierający wskazanie nazwy Serwisu e-ksr.pl, celem zabezpieczenia przedmiotowego zdjęcia przed nieuprawnionym wykorzystywaniem go przez podmioty trzecie. 

 5. Ogłoszenia, do których nie będą dołączone zdjęcia nieruchomości będą wyświetlane na liście wyników wyszukiwarki w dalszej kolejności, pod Ogłoszeniami, które będą zawierały zdjęcia, bez względu na wybór sposobu sortowania wyników wyszukiwania. 

 6. Niedopuszczalne jest w ramach Ogłoszenia umieszczenie przez Użytkowników w tytule lub opisie Ogłoszenia adresów stron www 

 7. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. 

 8. Operator podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności wydawcami prasy, operatorami innych serwisów internetowych, nadawcami telewizyjnych przekazów planszowych. 

 9. Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na jego równoległą publikacje na innych stronach internetowych oraz w materiałach reklamowych Operatora oraz u jego partnerów, o których mowa na stronach Serwisu. Publikacja Ogłoszenia u partnerów służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.

 10. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności Operatora. 

 11. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz  inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu e-ksr.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych BAAR GROUP Błażej Baar. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. 

 12. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu e-ksr.pl materiałów, w szczególności o których mowa w punkcie 3.11 wymaga każdorazowo zgody BAAR GROUP Błażej Baar. i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów BAAR GROUP Błażej Baar. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie e-ksr.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu e-ksr.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych. 

Art. 4. Założenie Konta

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga utworzenia Konta, po którego utworzeniu możliwe jest dodawanie Ogłoszeń.

 2. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie. 

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów. 

 4. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła). Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją Ogłoszeń, jak i wyborem sposobu emisji Ogłoszeń, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.

 5. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających informacje o usługach Serwisu.

 6. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://www.e-ksr.pl/kontakt

 7. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt. pkt. 4.2. umowy odstąpić bez podania przyczyny.  Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte. 

Art. 5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie e-ksr.pl wymaga:

 2. Ceny podawane w Ogłoszeniach powinny być wyrażone w kwotach brutto.

 3. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się nie później, niż w ciągu 1 godziny od aktywacji.

 4. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia nieruchomości (w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu), 

 5. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia.

Art. 6. Aktywacja

 1. Usługi świadczone w ramach Serwisu są odpłatne i wymagają aktywacji.

 2. Wysokość opłat za Usługi określa Operator, który przygotowuje dedykowane oferty dla Użytkowników biorąc pod uwagę wiele czynników m.in. ilość opublikowanych ofert oraz czas trwania współpracy. Operator może, w ramach organizowanych akcji promocyjnych, oferować Usługi w czasie trwania takich akcji w innej cenie niż zaproponowana.

 3. Aktywacji można dokonać poprzez:

Art. 7. Zasady odpowiedzialności

 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie e-ksr.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowienia 7.5 i 7.6. 

 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem. 

 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych nieruchomości, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji. 

 4. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. wystawienie Ogłoszenia zawierającego istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży, manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.  

 5. Operator, w celu zwiększenia skuteczności Ogłoszenia, ma prawo do edycji i uzupełnienia parametrów Ogłoszenia. 

 6. Operator ma prawo do edycji lub usunięcia Ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

 7. Operator nie odpowiada za:

Art. 8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 30 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć. 

 2. Reklamację można złożyć za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://www.e-ksr.pl/kontakt 

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, numer Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją. 

 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

 5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta. 

 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający w całości lub części zwrot opłaty za usługę, należność zostanie zwrócona na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy. Jeżeli Operator wystawił Użytkownikowi na jego żądanie fakturę VAT, zwrot należności dokonany zostanie po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia przez Użytkownika otrzymania faktury korygującej. 

Art. 9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie e-ksr.pl, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne. 

 2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu e-ksr.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od publikacji informacji. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących. 

 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. 

 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu e-ksr.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. 

 5. Ogłoszeniodawcy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.   

 6. Wszelkie zamieszczone w Serwisie e-ksr.pl znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych. 

 7. Dedykowane strony internetowe mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działałności prowadzonej przez Kancelarie Komornicze czy Syndyków. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ADRES IP, PLIKI COOKIES I NUMERY IDENTYFIKACYJNE URZĄDZEŃ MOBILNYCH:

WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

BEZPIECZEŃSTWO

DANE KONTAKTOWE